• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สํานักงาน 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน P7 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

05 ส.ค. 2562 16:31

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สํานักงาน P7

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ -ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี - สามารถทํางานประจําที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี - หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน ตรวจสอบ เอกสารสําคัญการรับเงิน-จ่ายเงิน เพื่อให การรับและจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ช่วยรวบรวมรายละเอียดและจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปีของศูนย์ฯ รวมทั้งการขออนุมัติงบประมาณและการเบิกเงินของหน่วยงาน - จัดทํารายงานหรือสรุปการใช้ จ่ายเงิน รวมทั้งเงินคงเหลือหมวดต่างๆของหน่วยงาน ประสานงานบุคลากรฝeายต&างๆ ของหน&วยงานเพื่อให ดําเนิน งานเป!นไปด วยความราบรื่น และชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินการในกระบวนการด านการเงิ นได 4.5 ให คําแนะนํา ชี้แจง ตอบป?ญหาเบื้องต นแก&บุคลากรภายในหน&วยงา น ตลอดจนข อมูลทางด าน การเงิน กฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข องได

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง - ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง - ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป) - สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้ - คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) - คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) - คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) - คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) - คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) - ะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 20 คะแนน)


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap